Hírek, aktualitások
» 2018

Állás: Óvodavezető (2018. 04. 28.)

2018. április 28.

Bői Óvodafenntartó Társulás pályázatot hirdet

Állás: Óvodavezető (2018. 04. 28.)

Bői Óvodafenntartó Társulás

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bői Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9625 Bő, Széchenyi utca 31.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás vezető, tanügyi igazgatási szakértő, vezető óvodapedagógus) végzettség, ,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         - Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

•         Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

•         - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         - Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolatok, vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentumok másolata,

•         - Kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel

•         Az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,

•         - Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást.

•         - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajós Attila nyújt, a 0694596015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bői Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9625 Bő, Széchenyi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bő596/2018. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető. •        Postai úton, a pályázatnak a Bői Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9625 Bő, Széchenyi utca 70. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Bő596/2018., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

 

•         Személyesen: Hajós Attila, Vas megye, 9625 Bő, Széchenyi utca 70. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a Bői Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         Önkormányzati hirdetőtáblák

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bo.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Polgármesteri köszöntő

Köszöntjük Bő község honlapján!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Remélem, hogy a folyamatosan frissített honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy megismerkedjen ezzel a szép kis faluval, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson Bőbe.

A világháló segítségével a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás új távlatai nyíltak meg mindannyiunk számára, hiszen informálódhatunk, megismerhetjük egymást, barátságokat köthetünk, üzleti kapcsolatok jöhetnek létre közöttünk, s ami a legfontosabb, hogy Ön figyelemmel tudja kísérni a község életét és fejlődését.

Célunk, hogy az idelátogatók állandóan frissített, aktuális hírekhez, érdeklődésüknek megfelelő új információkhoz jussanak.

Jó böngészést kívánok!

Hajós Attila

polgármester

bopolgarmester@pr.hu


Tovább...

E-ügyintézés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Fontosabb elérhetőségek

Instagram: #bő #visitbő #visitbö
Önkormányzat
9625 Bő Széchenyi u. 70.
Telefon/ fax: 94/586-015, 94/586-016
E-mail: drvinczegyorgyjegyzo@gmail.com
Háziorvos
9625 Bő Széchenyi u. 27.
Telefon: +36/94/386-004
Mobil: +36/30/9976-327

Központi orvosi ügyelet:

Bük, Eötvös u. 2/a. Tel: +36-94-358-558

Mentőállomás Bük: +36-94-358-072

Nyertes pályázat:

Képtalálat a következőre: „európai unió europai regionális fejlesztési alap logo”